به سراغ من اگـــــر می آئید...

کلیک کنید

دنیـای خیالی  

 

در خواب ناز بودم شبی  ...

 

دیدم کسی در می زند 

 

در را گشودم روی او

 

دیدم غـم است در می زند

 

ای دوستـان بی وفا

 

از غـم بیاموزید وفا

 

غـم با همه بیگانگی

 

هـرشب به من سر میزند ...

 

گزارش تخلف
بعدی